Student Hand book

3. School Song

ސްކޫލުގެ ލަވަ

 

                        އުޖާލާވި ނޫރު

 

                        އުޖާލާވި ނޫރުމީ، ޢުލޫމީ ފަނާރުމީ، ފޭދޫން ވިދާ

                                މިޖާނާއި ރޫޙުދީ ކުރާނީ މިދީބުގާ ވާޖިބު އަދާ

                                        އަތާއަތް ގުޅާ ދަރީން، ގޮތާ ރިވެތި އުޅުމުގާ

                                                ހިތާހިތް ފުރާ ދަރީން، މީއޭ ނިދާ

 

                        އުންމީދު އާކުރޭ ހިއްވަރު މެއިން ނަގާ

                                މިންނަތް އަބަދު ކުރޭ، ކެތްތެރިވެ ޢަޒުމުގާ

                                        ހިއްސާވެ އިސްނަގާ ޝައުޤާއި ޖޯޝުގާ

                                                އެއްބާރުލާ ހިނގާ، މީއޭ ނިދާ

 

                        ވަޔާ ވިހުރިދާ ނިޝާން ހުދާރަތުގެ މީހިޔާ 

                                ވިޔާދާނެ ފުރުޞަތާ ޙިމާޔަތުގެ މީހިޔާ

                                        ވިމާތް ދީނުގާ އެވާ ހިދާޔަތުގެ ނޫރުގާ

                                                އަމާޒެއް ހިފާ ހިނގާ، މީއޭ ނިދާ

 

                        ޢިލްމާ ހުނަރުތަކާ ފަންނުން ވެގެން ނަފާ

                                ޚުލްޤާ އަދަބުތަކާ ސުލޫކުން ވެދޭ ލަފާ

                                        އަނެކުންނަށާ ތިމާ ނަފްސަށް ކަމޭހިތާން

                                                ދަނެ ވާގިދީ ހިނގާ، މީއޭ ނިދާ

 

                                އުޖާލާވި ނޫރުމީ . . .

                                        މިޖާނާއި . . .

                                                އަތާއަތް . . .

                                                        ހިތާހިތް . . .