Student Hand book

Site: Feydhoo School Virtual
Course: Feydhoo School Virtual
Book: Student Hand book
Printed by:
Date: Wednesday, 11 December 2019, 2:06 PM

1. Feydhoo School

School Logo
Slogan 

Vision 

To be the best school where the full potential of every child is attained through rich variety of educational experiences
Mission

At Feydhoo School our mission is to promote a safe, creative, dynamic community that nurtures and educates the whole child with Islamic Principles and values, providing the skills necessary to succeed in a changing society. We dare to use innovative techniques to enhance learning through technology that educates ALL individuals to be lifelong learners and responsible citizens in a global society.

2. Philosophy

އުނގެނުމުގެ ތަފާތު މުއްސަނދި ތަޖްރިބާގެތެރެއިން ކޮންމެކުއްޖެއްގެ މުޅިޤާބިލްކަމަށް ވާޞިލްވެވޭ އެންމެމޮޅު ސްކޫލް ކަމުގައިވުމެވެ.

 

އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިތަޞައްވުރަށް ވާޞިލްވެވޭނީ:

މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގަތުމަށާއި ހުނަރުތައް ތަރައްޤީކުރުމަށާއި ހުރިހާ މައިދާނެއްގައި ކުރިއަރައިގަތުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކޮށްގެންނެވެ.

ފިލާވަޅުތަކަކީ ، މުއްސަނދި ޚިޔާލުއެކުލެވޭ ކުދިންގެ ވިސންނުން ތަރައްޤީވުމަށް އެހީވެދޭ ، އެއްޗަކަށް ހެދިގެންނެވެ.

ކެތްތެރިކަމުގެ މަތިވެރި އަގުތަކާއި، ނިޢުމަތަށް ޝުކުރުކުރުމާއި، އެންމެންގެ ކިބައިގައިވެސް އިންސާނީތަފާތު ހުންނާނެކަން ޤަބޫލުކޮށްގެންނެވެ.

ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަކީ އިސްލާމްދީނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ، ވަޠަނަށް ފަޚުރުވެރިވާ، އަމިއްލަ ނަފްސަށް ލޯބިކުރާ ކުއްޖަކަށް ވެވިގެންނެވެ.

އާޚިޔާލުތަކަށް ފުރުޞަތުދެވޭ ހުޅުވިފައިވާ މާޙައުލެއް ގާއިމުކުރެވިގެންނެވެ.

އެންމެ ރަނގަޅު ތައުލީމު ދެވޭނީ އަޅާލާ މާޙައުލެއްގައިކަން ގަބޫލުކުރެވިގެންނެވެ.

3. School Song

ސްކޫލުގެ ލަވަ

 

                        އުޖާލާވި ނޫރު

 

                        އުޖާލާވި ނޫރުމީ، ޢުލޫމީ ފަނާރުމީ، ފޭދޫން ވިދާ

                                މިޖާނާއި ރޫޙުދީ ކުރާނީ މިދީބުގާ ވާޖިބު އަދާ

                                        އަތާއަތް ގުޅާ ދަރީން، ގޮތާ ރިވެތި އުޅުމުގާ

                                                ހިތާހިތް ފުރާ ދަރީން، މީއޭ ނިދާ

 

                        އުންމީދު އާކުރޭ ހިއްވަރު މެއިން ނަގާ

                                މިންނަތް އަބަދު ކުރޭ، ކެތްތެރިވެ ޢަޒުމުގާ

                                        ހިއްސާވެ އިސްނަގާ ޝައުޤާއި ޖޯޝުގާ

                                                އެއްބާރުލާ ހިނގާ، މީއޭ ނިދާ

 

                        ވަޔާ ވިހުރިދާ ނިޝާން ހުދާރަތުގެ މީހިޔާ 

                                ވިޔާދާނެ ފުރުޞަތާ ޙިމާޔަތުގެ މީހިޔާ

                                        ވިމާތް ދީނުގާ އެވާ ހިދާޔަތުގެ ނޫރުގާ

                                                އަމާޒެއް ހިފާ ހިނގާ، މީއޭ ނިދާ

 

                        ޢިލްމާ ހުނަރުތަކާ ފަންނުން ވެގެން ނަފާ

                                ޚުލްޤާ އަދަބުތަކާ ސުލޫކުން ވެދޭ ލަފާ

                                        އަނެކުންނަށާ ތިމާ ނަފްސަށް ކަމޭހިތާން

                                                ދަނެ ވާގިދީ ހިނގާ، މީއޭ ނިދާ

 

                                އުޖާލާވި ނޫރުމީ . . .

                                        މިޖާނާއި . . .

                                                އަތާއަތް . . .

                                                        ހިތާހިތް . . .

4. School flags

5. FS Tots Uniform


ޕުރީ ސްކޫލު ކުދިންގެ ޔުނިފޯމްގެ މިންގަނޑު


6. Leader selection criteria

Feydhoo School

The Journey to Success

CRITERIA FOR THE SELECTION OF SCHOOL CAPTAINS and OTHER LEADERS 2019

1- School Captains & School Junior Captains:

   a.       School Captain

   b.      School Deputy Captain (1)

   c.       School Deputy Captain (2)

   d.      School Junior Captain

   e.      School Junior Deputy Captain (1)

   f.        School Junior Deputy Captain (2)

2- The School Captains will be selected from the Senior Prefects of Grade 10 whereas junior school captaincy is given to Grade 7 Junior Prefects.

 

  a)       The Senior Prefects of Grade 10 who have obtained ‘C’ Grade in all subjects in the annual final academic report of the previous year and have achieved 75% average in the final aggregate for the year are eligible for the position of school captains.


  b)      The Junior Prefects of Grade 7 who have obtained ‘FA’( Fully Achieved) in all the subjects, as stated in Section 3.2.a, in the annual final academic report of the previous year or have achieved 85% average in the final aggregate for the year are eligible for the position of school junior captains.


2.1- All eligible candidates may apply for the positions. Captain / Junior Captain’s post will be awarded to the highest scorer based on the criteria in section 3. All candidates applying for the junior captains’ post will go through all criteria stated in 3.2. Hence, the highest scorer will become the junior captain and the second and the third will become the junior deputy captains. Exception will be made if the highest three scorers are of the same gender as given below:


  a)      If the three students are girls, the last student will be replaced by the highest scoring boy.

  b)      If the three students are boys, the last student will be replaced by the highest scoring girl.

Candidates applying for the school senior captains’ post will go through all the requirements stated under section 3.1 from a to c. After the interview, the best three scorers will compete in the popularity vote. If the highest three scorers are of the same gender, adjustments will be made as stated in section 2.1. a and b. The highest scorer after the popularity vote will become the captain and the rest will be deputy captains. The highest score will be the aggregate score of all four criteria stated in 3.1 (a to d)

 

3. Areas of performance and points awarded

Points would be given for performance in the following areas.


3.1- School Captains:

   a.       Academic                        40%

   b.      Discipline                         20%

   c.       Interview                        20%

   d.      Popularity Vote                 20%


3.2- School Junior Captains:

   a.       Academic                        40%

   b.      Discipline                         40%

   c.       Interview                        20%


3.1.a-  Academic (Senior Captains)

Academic score of the student is obtained by calculating the total of the points awarded to the grades for each subject in the annual final mark sheet of the previous year. It is to be noted that 8 subjects should be counted for the calculation.


Academic Grades

Points to be awarded

  A*

15

A

12

B

10

C

5

      A student can obtain maximum 120 points.                                        

      Maximum Score :   total optained x40 / 120                 

3.2.a- Academic (Junior Captains)

The applicant must achieve FA (Fully Achieved) in all the subjects in the final aggregate of the previous year. Academic score of the student is obtained by calculating the total of the points awarded to the grades for each subject in the annual final mark sheet of the previous year. It is to be noted that all the Junior Captain applicants will be awarded 40% academic points as they have to meet the criteria stated above.

              

 

3.1.b & 3.2.b- Discipline

Discipline points for the students will be awarded under the following categories.

Component

Maximum points to be given

3.1.b/3.2.b.1

Respect for rules  

10

3.1.b/3.2.b.2

Punctuality

10

3.1.b/3.2.b.3

Politeness

10

3.1.b/3.2.b.4

Cleanliness

10

3.1.b/3.2.b.5

Leadership

10

3.1.b/3.2.b.6

Co-operation

10

3.1.b/3.2.b.7

Compliance to duties and responsibilities

10

3.1.b/3.2.b.8

Attendance

10

 The points for categories 3.1.b/3.2.b.1 to 3.1.b/3.2.b.6 will be given by the teachers who taught them during the previous year. The points for 3.1.b/3.2.b.7 will be calculated in accordance with the records maintained by the LT In-charge Prefect Board or any other responsible authority from the school. The students’ readiness and promptness in fulfilling the duties and responsibilities assigned during the previous year will be taken into consideration in this regard.    The points for category 3.1.b/3.2.b.8 will be calculated based on the students’ attendance record system of the school.


School Senior Captains:

       Maximum Score : total optained x20 /80 120

School Junior Captains:

       Maximum Score :  total optained x40 /80 120Note: 3.1.b/3.2.b.7 (Compliance to duties and responsibilities) will be taken into consideration w.e.f. 2020.  

 

 3.1.b & 3.2.b- Discipline 

 

Category

points 10-8

points 7-4

points 3-1

3.1.b/3.2.b.1: Respect for Rules

Respect for all rules and regulations for students within and outside the school. Obeys teachers and other student leaders in this respect. Follows proper uniform code. Encourages fellow students to behave accordingly.

Demonstrates a high level obedience to school rules and authorities, and encourages others to do the same. Always follows perfect uniform code. Teacher doesn’t need to remind the student of the rules to be obeyed.

Generally follows school rules and shows obedience to teachers. Has not committed any serious offence. Good at maintaining uniform code. But, the teacher has to remind the student occasionally of the rules.

Generally fails to abide by the rules and to follow the instructions form the authorities and is repeatedly given advice. Frequently fails to maintain proper uniform code. The teacher has to force the student to obey the rules.   

3.1.b/3.2.b.2: Punctuality

Attending formal and informal activities on time and completion of classwork and homework on time. Displays high level of concern when work overburdens them.

 

Consistently attends all formal and informal activities on time. Regular in submitting all work and assignments. Never complains about workload.

 

Generally attends most of the formal and informal activities on time. Occasionally fails to

submit assigned work and raises concerns of extra work. Sometimes, the teacher has to interfere with work completion.

Consistently late in attending formal and informal activities on time. Very rarely or never submits classwork or homework in or on time. Always, the teacher has to force the student to do the completion.

 

3.1.b/3.2.b.3: Politeness

Student’s demonstration of polite manners expected by the society in general, including respect for teachers and fellow students. Demonstrates obedience in all circumstances.

 

Consistently

demonstrates good

manners to the standard expected, and is always respectful towards teachers and fellow students. Obeys all the instructions given by the teachers and the school authorities.  

Generally demonstrates good manners, and

is respectful towards teachers and students. In some instances, disobeys the instructions by the teachers and the school authorities.

The student has not acquired good

manners expected by the society, and

sometimes, fails to demonstrate respect towards teachers and fellow students. Disobeys most of the instructions. 

3.1.b/3.2.b.4: Cleanliness

Demonstration of attention to personal hygiene (e.g.: grooming brushing teeth, keeping the nails clean, taking regular showers etc.) and neatness of dress, books and effort in keeping the desk and classroom clean. Neatness of the work.   

 

Consistently demonstrates a high standard in both personal hygiene, and neatness of dress and books. Puts in considerable effort in keeping the desk and the classroom clean. The books are always neat and legible. 

 

Generally meets the expected standard in both personal hygiene, and neatness of dress and books.

 

Does not meet the expected standard either in hygiene or neatness of dress and books.

 

3.1.b/3.2.b.5: Leadership

Leadership initiative in academic and non-academic activities. Readiness to take challenges. Ability to promote cooperation among students. Ability to solve student conflicts and solve problems.

 

Demonstrates strong leadership skills and initiative in academic (classroom) and non-academic activities. His/her leadership is well accepted by fellow students. Is successful in making the fellow students work together productively and is able to solve issues that may arise.

 

Demonstrates adequate leadership skills in academic and non-academic activities. Shows initiative and interest in taking-up leadership roles. Sometimes fails in promoting cooperation and finding solutions to the problems among the students.

Has not demonstrated leadership skills or taken initiative in a leadership role. The student is hesitant to take-up leadership roles and generally lacks self-initiative. Never promotes cooperation and healthy relation among students.

 

3.1.b/3.2.b.6: Cooperation

Ability and willingness to work with teachers and students, including helpfulness towards others. Adherence to teachers’ instructions.

 

Consistently shows willingness and takes initiative in working with fellow students.

He/she is helpful towards other students.

Enthusiastically assists in classroom and school activities.

Generally works well with other students. When requested, he/ she often assists in classroom and school activities.

 

Has difficulty in working with others, including students and teachers. Needs remedial action.

 

 

 

3.1.b/3.2.b.7: Compliance to duties and responsibilities

  a. The promptness and readiness in fulfilling the duties, responsibilities, whether formal or informal, during the previous year will be considered.


                 i.        Formal responsibilities: Responsibilities entitled under a specific position or post during the year or regular duties assigned by the Prefect Board or the school authorities.


                  ii.      Informal responsibilities: Occasional duties assigned by the teachers or the school authorities regarding curricular or extra-curricular activities.


   b. The performance of the students will be recorded during the year by the Prefect Board or by any personnel assigned by the Prefect Board or the school.


   c. The maximum points a student can avail under this category is 10. The points will be awarded by a committee assigned by the Principal of the school. The committee will comprise of LT Prefect Board, one secondary LT, one primary LT, one secondary teacher and one primary teacher.3.1.b/3.2.b.8: Attendance

        i.            The points for the attendance of the student will be calculated based on the school attendance record system or the attendance record sheet maintained by the class teachers during the year.

      ii.            A total of 100 points will be awarded to a student.

     iii.            2 points each  will be deducted from the total for every late day

     iv.            5 points each will be deducted from the total for every absent day without permission or informing.

      v.            10% of the total attendance points will be taken to the discipline score sheet.


3.3.1/ 3.3.2. c:  Interview

An interview will be conducted for all the applicants for school senior captaincy and school junior captaincy.

        i.            Interview panel

The panel of interviewers will be decided by the principal of the school. The panel may consist of Principals, Leading Teachers and Teachers of other schools or any other eminent personalities.

      ii.            Presentation by the candidates for Senior Captaincy

The candidates for school senior captaincy will be asked to prepare and present a PPT on any topic assigned by the concerned authorities as part of their interview. The presentation including explanation can be 7 minutes long. The topic for the presentation will be given to the candidate 5 days prior to the interview. The final presentation is to be submitted to the Prefect Board 1 day before the interview. The interview panel may ask questions based on the presentation by the respective candidates.

    iii.            The interview form and the questions for the interview will be made by the Prefect Board in consultation with the Principal.


3.3.1.d:  Popularity Vote

   i.              The top three candidates for school senior captaincy after calculating the points as per the sections 3.1.a, 3.1.b and 3.1.c will seek popularity votes in an election by secret ballot. All the students from Grades 6 to 10 have the right to cast their votes in the election. The vote is not casted for particularly for captain or deputy captains, but for selecting the most popular candidate. The top scorer as per the section 3.1 will be the School Captain and the rest will be School Deputy Captains.

   ii.            Election procedure: The candidates contesting in election can start their campaign 3 days prior to the election. The candidates are permitted to display their adverts during the campaign period at the school premises; however they have to refrain from pasting any materials or drawing on the walls of school buildings. Each candidate can select a team consisting of 10 students from grades 6 to 10 as the campaign team. One of the team members is to be selected as the Campaign Manager for that particular candidate. The campaign manager will represent the candidate until the votes are counted and any communication to the Prefect Board or the school authorities is to be done through the campaign Manager.


  iii.          When the election is over, the votes will be counted in the presence of the Prefect Board in-charge, The Principal or the Deputy Principal, one Leading Teacher, two parents and the three campaign managers. The counting will be done by the President and the Vice President of the Student Council.

  iv.           All the candidates and their team members are asked to behave within ethical boundaries. Any unethical behavior such as ant-campaigning, bullying, threatening, influencing the voters by monetary means etc. may lead to disqualification of the candidacy.


4. OTHER LEADERSHIP POSITIONS

4.1: The posts of Sports Captain, House Captains, Presidents and Secretaries of various clubs and associations, Band Leader and Cadet Leader are awarded to the prefects of Grade 10. However, the House Vice-captains’ posts will be given to Grade 9 students.


   4.2:  Points for all these leadership positions would be given in the following areas.

A.      Academic                     40%

B.      Discipline                     40%

C.      Interview                     20%

For the calculations under 4.2.A 4.2.B and 4.2.C, the rules mentioned under Sections 3.1.a, 3.1.b/3.2.b & 3.3.1/3.3.2.c will be applicable.

 

************************


7. Leaders Uniform

8. Uniform boys9. Uniform Girls10. Activity Uniform

       

11. Subjects12. Prefect criteriaJunior prefect (Gr. 6)

Grade 6 - 8 subjects "Fully Achieved" (any 8 subjects of Gr 5)


Junior prefect (Gr.7)

Grade 7- 8 subjects "Fully Achieved" (any 8 subjects of Gr 6)

Prefect

Grade 8- Average 75% (annual aggregate of all subjects of grade 7).

Senior Prefect

Grade 9- Average 75% (annual aggregate of all subjects of grade 8). Btech 1 subject will be considered as 4 subjects.

Senior Prefect (Gr. 10)

Grade 10- Average 65% (annual aggregate of all subjects of all grade 9). Btech 1 subject will be considered as 4 subjects

13. Anti-bullying & Child protection policy
14. Library

ލައިބްރަރީ

ފޭދޫސްކޫލުގެ ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ފޭދޫ ސްކޫލު ލައިބްރަރީގެ މެންބަރެކެވެ. ލައިބްރަރީ ހުޅުވޭނީ ކޮންމެ ކިޔެވުން އޮންނަދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 6:45 ން ފެށިގެން ދެވަނަ ސެޝަންގެ ކިޔެވުން ނިމެންދެންނެވެ. ހުރިހާ ކުދިންވެސް ލައިބްރަރީގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ޤަވާޢިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ.

 

ދަރިވަރުން ލައިބްރަރީ އަށް އަންނާނީ ކުލާހުގެ ލައިބްރަރީގަޑީގަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ގްރޭޑް 8 ން 10 ގެ ކުދިންނަށް މެންދުރު ފަހު 3:00 ން ހަވީރު 6:00 ށް ލައިބްރަރީއަށް އައުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.                   

ކިޔަވަން ގެންގުޅޭ ޓެކްސްޓް ފޮތާއި ދަބަސް ފަދަ ތަކެތި ލައިބްރަރީއަށް ވެއްދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ލައިބްރަރީއަށް ވައްދާނީ  ނޯޓު ފޮތަކާއި ގަލަމެކެވެ.                  

ލައިބްރަރީގައި ހުރިހާ ކުދިންވެސް ތިބެންވާނީ ހަމަހިމޭނުންނެވެ.                  

ހަރުތަކުގަ ހުންނަ ފޮތް އޭގެ ތަރުތީބު އޮޅުވާނުލާށެވެ. ފޮތްތައް ކިޔަން ނެގުމަށްފަހު އެފޮތް ޖަހާފައި ހުރި ހަރުގައި ތަރުތީބުން ޖަހަންވާނެއެވެ. އެގޮތަށް ޖަހަން އުނދަގޫވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ލައިބްރޭރިއަންގެ އެހީ ހޯދާށެވެ.                  

ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް ދޫކުރާނީ ހަތްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެއް ފޮތެވެ. ރިފަރެންސްފޮތް ލައިބްރަރީއިން ބޭރަށް ގެންދިއުމަށް ދޫނުކުރެވޭނެއެވެ.                  

ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭ ފޮތް އަނބުރާ ލައިބްރަރީއާ ޙަވާލު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ދެން ފޮތް ބަލައިގަނެވޭނީ އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ފަންސަވީސް ލާރީގެ ޖޫރިމަނާއަކާ އެކުގައެވެ.                 

ފޮތްތައް ރީ-އިޝޫ ކުރާނީ އެފޮތަށް އެހެން ކުއްޖަކު އެދިފައި ނުވާ ނަމައެވެ.                 

ލައިބްރެރީގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ލައިބްރޭރިއަން އަށް ނޭނގި އަދި ކޮމްޕިއުޓަރުގައި ރިކޯޑް ނުކުރެވި ބޭރަށް ގެން ދިއުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.                 

ފޮތް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވޭތޯ ބަލާށެވެ. އެގޮތަށް ބެލުމެއްނެތި ގެންދެވޭ ފޮތުގެ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ޒިއްމާ ނަގަންވާނީ އެކުއްޖަކު އަމިއްލައަށެވެ.                 

އަނބުރާ ޙަވާލުކުރެވޭ ފޮތުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ގެއްލުމެއް ހުރެއްޖެނަމަ އެކުއްޖަކު އޭގެ ޒިއްމާ ނަގަންވާނެއެވެ.                

ލައިބްރަރީ ގެ ފޮތެއް ކުއްޖެއްގެ އިހުމާލުން ހަލާކުވެ އަދި ގެއްލިއްޖެނަމަ އެކުއްޖަކު އޭގެ ފޮތެއް 10 ދުވަހުގެ ތެރޭ ހޯދާދޭން ޖެހޭނެއެވެ. ނުވަތަ އެފޮތެއްގެ އަގު ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. ފޮތެއްގެ އަގު ކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެފޮތް ވިއްކަން ހުރިތަނަކުން ގަނެގެން އެހެނިހެން ޚަރަދު ތަކާއެކު ސްކޫލުގެ ލައިބްރަރީއާ ހަމައަށް އެފޮތަކަށް ހިނގާނެ ޚަރަދެވެ.