.logo

Picture of Aishath Rafa Faseeh
stem cell
by Aishath Rafa Faseeh - Wednesday, 16 October 2019, 9:39 AM
 

ސްޓެމް ސެލްސް(ފޮޓޯ: އެމްބްރިޔޮލޮޖިސްޓް http://www.embryologistmedia.com/articles/reproductive-genetic/non-invasive-pgt/)


ސައިންސްގެ ހޯދުންތަކުގެ އަލީގައި އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ވަނީ ގިނަގުނަ ކުރިއެރުން ތަކެއް ...

Read the rest of this topic
(2346 words)
 
Picture of Fathimath Zanan Neezadh
އާއްމު ގޭގޭގައި ބޭނުންކުރާ "ޑައިފެންބެކިއާ" ގަހަކީ ނުރައްކާތެރި އެއްޗެއްތަ؟
by Fathimath Zanan Neezadh - Wednesday, 20 February 2019, 7:32 PM
 

އާއްމު ގޭގޭގައި ބޭނުންކުރާ "ޑައިފެންބެކިއާ" ގަހަކީ ނުރައްކާތެރި އެއްޗެއްތަ؟

 

 

އާއްމު ގޭގޭގައި ޑައިފެންބެކިއާ ގަހަކީ ނުރައްކާތެރި،ވިހަގަދަ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި މީސްމީޑިއާގައި ވަނީ މައުލޫމާތު ފެތުރިފައެވެ.މިގޮތުން ...

Read the rest of this topic
(1909 words)
 
Picture of Mohamed Raais Rasheed
ގެމަނަފުށީގެ ތައުލީމީ މަސްވެރިޔާ
by Mohamed Raais Rasheed - Tuesday, 7 August 2018, 11:31 AM
 

ގެމަނަފުށީގެ ތައުލީމީ މަސްވެރިޔާޢުމުރުން 31 އަހަރުގެ އަޙްމަދު ޝާފިޢު އަކީ ހަމައެކަނި ކުޅަދާނަ މަސްވެރިއެއް ނޫނެވެ . އޭނާއަކީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ޙާސިލް ކޮށްފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ . 2015 ވަނަ އަހަރު ގެމަނަފުށީ ސްކޫލުގައި އިކޮނޮމިކްސް މުދައްރިސެ ގެމަގާއި ހުނަނަވައި ، އެވިޑް ކޮލެޖު...

Read the rest of this topic
(1003 words)
 
Picture of Maryam Laila
GA Villingili
by Maryam Laila - Tuesday, 26 June 2018, 8:29 AM
 


ގ.އ. ވިލިގިލިހުވަދުއަތޮޅަކީ ގުދުރަތީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އަތޮޅެވެ. ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި ނުވަތަ ގ.އ. އަތޮޅުގައި 82 ރަށް އޮވެއެވެ. މީހުން ދިރިއުޅޭ 11 ރަށް އޮތްއިރު 71 ރަށަކީ މީހުން ދިރިނޫޅޭ ރަށްތަކެވެ. މީހުން ދިރިނޫޅޭ ގިނަ ރަށްތަކަކީ އެކި އެކި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ...

Read the rest of this topic
(1027 words)
 
Cheeze!
ތިރީސް ( 30) އަހަރު ދުވަހަށްފަހު ގަނޑުވެފައި އޮތް މަޚުލޫޤެއް އަލުން ދިރުވައިފ
by Shuba Minhaj - Monday, 28 March 2016, 4:20 PM
 

30 އަހަރަށްފަހު ގަނޑުވެފައި އޮތް މަޚުލޫޤެއް އަލުން ދިރުވައިފި

t

ޓާޑިގްރޭޑު ނަމަކަށް ކިޔާ މިމަޚުލޫޤު ދިރުވާފައިވަނީ ޖަޕާނުގެ ސައިންސުވެރިންނެވެ. ޖަޕާނުގެ ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޕޯލާ ރިސާރޗު ސެންޓަރުން ޓާޑިގްރޭޑް ދިރުވާފައިވަނީ  16 ފެބްރުއަރީ 2016 ގައެވެ. މިޓާޑިގްރޭޑު ސާމްޕަލް ...

Read the rest of this topic
(786 words)
 
Picture of Fathimath Maaha Luthufee
ސޮސެޖުގެ ހަގީގަތް
by Fathimath Maaha Luthufee - Monday, 14 March 2016, 10:40 AM
 

ސޮސެޖުގެ ހަގީގަތް

sausages-made-simple-fresh-sauage-making


2015 ވަނަ އަހަރު ކްލިއާރ ފުޑް އިންް ހެދި ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ސޮސެޖުގައި އިންސާނުންގެ ޑީ.އެން.އޭ ހުރެއެވެ. ކްލިއާރ ފުޑް އަކީ ކްލިއާރ ލެބް ކިޔާ ކުންފުންޏެއްގެ ބައެކެވެ. ކްލިއާރ ފުޑް ގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ކައިއުޅޭ ކާނާގެ ހަގީގަތް ބަލާ ހޯދުމެވެ. ...

Read the rest of this topic
(997 words)
 
Picture of Faiha Firaq
ގްރީސް އިގްތިސާދީ ފުން އަންދަވަޅަކަށް!
by Faiha Firaq - Thursday, 16 July 2015, 7:27 PM
 

 

ގްރީސް އިގްތިސާދީ ފުން އަންދަވަޅަކަށް!

ފަިހަ

 2009 ވަނަ އަހަަރުން ފެށިގެން ގްރީސް ވަނީ އިގްތިސާދީ އަނދަވަޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ. މިކަމުގެ އަސްލު ކަމަށް ވެފައިވަނީ 2001 ވަނައަހަރު ގްރީސް އިން އެމީހުންގެ ގައުމީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޔޫރޯ ބޭނުންކުރަން ފެށުމެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ދަށްވެ...

Read the rest of this topic
(1422 words)
 
Picture of Faiha Firaq
!"ލާމަސީލު މަންމަގެ ލަޤަބު "ފިރިހެނަކަށް
by Faiha Firaq - Sunday, 29 March 2015, 3:15 PM
 

ލާމަސީލު މަންމަގެ ލަޤަބު "ފިރިހެނަކަށް" !

 ފޮޓޯ : ޑެއިލީ މެއިލް

 
43 އަހަރު ވަންދެން ފިރިހެނެއްގެ ގޮތުގައި ދިރިއުޅުނު މިޞްރުގެ މީހަކު އޭނާއަކީ އަންހެނެއްކަން ހާމަކޮށްދީފިއެވެ. 65 އަހަރުގެ ސީސާ އަބޫ ދާއޫހު ފިރިހެނެއްގެ ގޮތުގައި ދިރިއުޅެންފެށީ ހުވަފަތްވެ ޢާއިލާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ނެގުމަށެވެ. ...
Read the rest of this topic
(665 words)